Творча сторінка директора

Портрет сучасного педагога дошкільного навчального закладу

Вихователь - це не тільки професія, це покликання, яким відзначено далеко не кожну людину, це покликання потрібно заслужити, заслужити своєю працею, своїм талантом, своїм бажання постійно змінюватися, вдосконалюватися. 
            Важливо зрозуміти, яким вихователям суспільство в цілому і родина зокрема готова довірити виховання найціннішого скарбу - дитини.
Позитивний педагогічний імідж вихователя (мистецтво керувати собою) – важлива оцінка його професіоналізму. Про таких кажуть: «У нього імідж прекрасного вихователя».

У зв`язку з цим особливе значення для педагога набувають професійна гнучкість, здатність адаптуватися до соціальних змін, готовність до успішного вирішення професійних завдань у нових умовах.

      Робочою групою дошкільного закладу розроблено «портрет» сучасного педагога ДНЗ, який відповідає таким критеріям:

1.Уміння створити в своїй свідомості власний образ як носія любові, правди, мудрості, суспільно значущої, благородної, цікавої і приємної справи.

2.Ставлення до закладу (відданість справі, відчуття себе часткою цілого).

3. Ставлення до роботи (проявляти відповідальність за доручену справу, рух у напрямі позитивних змін з чітким баченням поставленої мети та способів її досягнення, прояв наполегливості у досягненні мети, виступати генератором нових ідей, використовувати ефективні інтерактивні методи, проявляти лідерські якості у вирішенні проблем закладу).

4.Стосунки з колегами  (партнерський стиль спілкування, повага, рівність у поведінці).

5. Стосунки з  батьками вихованців (авторитетний стиль спілкування, що базується на позитивному педагогічному іміджі, вести грамотний супровід кожної дитини з питань виховання, розвитку)

6.Ставлення до дітей: (особистісно орієнтований підхід, створення «ситуації успіху», врахування точки зору дитини та не ігнорування її почуттями та емоціями ).

7..Наявність професійного іміджу:

 • Øобізнаність з чинними нормативно-правововими документами з питань освіти, у т.ч. дошкільної освіти, з новинками педагогічних досягнень та відкриттів;
 • Øдосконале володіння ІКТ, ефективне впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій; постійне самоудосконалення та професійне зростання;
 • Øстворення творчого розвивального навколишнього середовища для дітей; здатність до експериментування та нововведень, креативність;
 • Øнадання свободи розвитку своєму вихованцю, створення умов для найбільш повного розвитку здібностей дітей, сприяння реалізації їхніх потенційних можливостей у «зоні найближчого розвитку»;
 • Øзабезпечення особистісно орієнтованої моделі виховання (створення довіри до світу, радощів буття, віру в диво, почуття комфорту в ДНЗ);
 • Øстворення умов для: знайомства з природою, фольклором, поезією, казкою;  самостійної та дослідницької діяльності, колекціонування, спілкування з мистецтвом, створення своїх «творів»;
 • Øдотримання загальновизнаних норм моралі, бездоганна репутація, самокритичність.

8. Наявність аудіального іміджу - постійна робота над підвищенням культури мовлення, забезпечення у дошкільному закладі такого середовища, у якому мовлення було б зразком для наслідування.

                               Висунуто вимоги до мовлення педагога:

 • Правильність та чистота –  володіння техніками і засобами вербального спілкування; відсутність у мовленні елементів, невластивих літературній мові;
 • Володіння педагогічним тактом – педагогічно правильне спілкування в складних педагогічних ситуаціях, уміння знайти педагогічно доцільний і ефективний спосіб впливу, відчуття міри, швидкість реакції, здатність швидко оцінювати ситуацію і знаходити оптимальне рішення;
 • Доброзичливість, ввічливість, привітність, вміння вислухати;
 • Точність, логічність, доцільність – оптимальне вираження інформації, формулювання запитання;
 • Виразність дикції  – чітка вимова звуків, дикція читання, декламування віршів, уміння промовляти скоромовки;
 • Емоційність – особливість мовлення, що допомагає захоплювати увагу і створювати атмосферу емоційного співпереживання. Елементи артистичності;
 • Доцільність – вживання у мовленні одиниць, відповідних ситуації та умовам спілкування;
 • Високохудожність, багатство, поетичність – використання усної народної творчості та поетичних творів.

9. Наявність візуального іміджу – зовнішність, фізична привабливість, настрій, міміка, харизма, жести, манери поведінки.

10. Психологічна культура та психологічна стійкість – підвищення рівня професійної самосвідомості педагога (формування вміння виробляти самооцінці судження, Я-концепцію; розвиток уміння регулювати поведінку в емоціогенних ситуаціях; вправляння в умінні замінювати негативні емоційні стани позитивними; моделювання стресогенних ситуацій з метою їх виваженого розв'язування; формування конструктивних способів подолання труднощів, а також власної егоцентричної позиції у взаємодії; виховання потреби в самоаналізі); вміння грамотно вирішувати конфліктні ситуації, не губитися в екстремальних ситуаціях, виявляти емоційну стійкість і самовладання.

 

                                                                        Колектив СДНЗ №37

HAT